Verslag-bewonersbijeenkomst-Breecamp-West-25-sept-2023-aspect-ratio-600-520

Bijeenkomst concept Gebiedsvisie Breecamp-West

Breecamp West wordt de komende jaren ontwikkeld tot nieuwe woonwijk van Zwolle Op 25 september 2023 organiseerden de ontwikkelende partijen BPD en Roosdom Tijhuis een bijeenkomst voor omwonenden en belangenverenigingen vanuit de omgeving Zij waren hiervoor gericht uitgenodigd Op verzoek van omwonenden en belangenverenigingen is deze avond georganiseerd, vóórdat deze ter besluitvorming aan de gemeente Zwolle wordt aangeboden De concept gebiedsvisie is uitgebreid toegelicht en reacties uit de omgeving zijn opgehaald Reacties die als belangrijke aandachtspunten mee worden genomen in de verdere uitwerking van de planvorming.

Bezoekers en programma
De avond vond plaats in het verenigingsgebouw De Kandelaar in ‘s Heerenbroek Er waren rond de 30 belangstellenden aanwezig De meeste bezoekers waren inwoners van ‘s Heerenbroek, vertegenwoordigers van betrokken belangenverenigingen en de direct omwonenden van het plan gebied Ook een tweetal vertegenwoordigers van de gemeente Kampen waren aanwezig.

Rob van der Velden (stedenbouwkundige van Atelier Dutch) heeft de concept gebiedsvisie toegelicht Vervolgens lichtte Heleen Post (gemeente Zwolle) de ontwikkelingen bij de N 331 strook toe en vertelde over het verkeersonderzoek dat wordt uitgevoerd in de omgeving van Breecamp West Daarna was er de gelegenheid om vragen te stellen, reacties te geven en zorgen te delen.

Opgehaalde reacties en zorgen
Tijdens de vragenronde is het thema verkeer het meest benoemd Dit heeft met name betrekking tot het toenemend verkeer, zorgen over sluipverkeer, de veiligheid op wegen en de toegankelijkheid voor landbouwverkeer Daarnaast zijn er zorgen gedeeld over de doorkijk, zichtlijnen en landschappelijke inpassing, als ook de mogelijke druk op scholen en andere voorzieningen in ‘s Heerenbroek.

Vanuit de omwonenden en belangenverenigingen is gedeeld dat zij de door hen eerder gegeven input goed terug konden zien in de concept gebiedsvisie en dit wordt gewaardeerd Zorgen over het effect op de omgeving zijn opnieuw gedeeld en gehoord Deze zorgen zijn voor de initiatiefnemers aandachtpunten voor de vervolguitwerking en het verdere planproces Op de gebiedsvisie zoals deze nu is opgesteld is consent gegeven door de betrokkenen.

 

Bekijk hier het verslag